En 1400/08/05

 

هدف از کارآموزی ، آشنایی دانشجویان از نزدیک با کارهای علمی ومسائل اجرایی می باشد بطوریکه به آنها فرصت داده شود آموخته های خود را با عمل تطبیق وکمبودها ونواقص احتمالی را درک ودررفع آنها بکوشند.

برگزاری مطلوب دوره های کارآموزی علاوه برآشنایی کارآموز با شرایط ، مشکلات ونیازهای محیط کار می تواند درمعرفی قابلیت های علمی ،‌درجه اعتبار وتوانمندیهای دانشجویان دانشگاه نقش تعیین کننده ای داشته باشد.بعلت تنوع مراکز صنعتی وخدماتی درکشور وبرخورد متفاوت وناهمگون آنها با امرکارآموزی، سرمایه گذاری بیشتری درراستای افزایش راندمان کارآموزی درزمینه های مختلف (سیاستگزاری ، برنامه ریزی دقیق ونظارت ...) مورد نیازاست وبدین طریق است که به کسب اعتباربیشتر دربخش های تولید وخدماتی ، جذب بیشتر فارغ التحصیلان درمحیط های کاری ، افزایش قراردادها وهمکاریهای پژوهشی نائل خواهیم آمد.