En 1400/08/03

 

◄کار آموزی، کارورزی وبازدیدهای علمی و تحقیقاتی
- دریافت سهمیه کار آموزی،نظارت بر نحوه انجام آن و گزارش به معاونت پژوهشی
- بستر سازی کار برای دانشجویان
- برگزاری سمینارها،نمایشگاهها و بازدیدهای علمی ،تحقیقاتی

◄همکاریهای علمی و تحقیقاتی
- برآورد نیازها، مشکلات و مسائل صنعت،همچنین بررسی امکانات موجود در صنایع جهت تحقیقات دانشگاهی
- ایجاد بانک اطلاعاتی و انفور ماتیک از پتانسیلهای موجود در دانشگاه و صنایع
- تبادل اطلاعات علمی و فنی بین دانشگاه و صنعت و نیز ایجاد کمیته های تخصصی متشکل از مسئولین،صاحبان صنایع و کارشناسان دانشگاه

◄طرحها،قراردادهای صنعتی و دوره های آموزشی کوتاه مدت
- عقد قرارداد و جذب پروژه های صنعتی ، تحقیقاتی و خدماتی فی مابین دانشگاه و صنعت
- برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت جهت ارتقاء سطح کیفی اطلاعات دانشجویان و شاغلین دانشگاه
- ارتباط با صنایع خارج از کشور جهت دستیابی به جدیدترین طرح ها و فن آوری های صنعتی با هماهنگی معاونت امور بین الملل سازمان مرکزی

 

اهداف:

o        برگزاري برنامه هاي بازديد از مراکز صنعتي

o        تشکيل کلاس هاي آموزشي فوق برنامه به منظور ارتقاء سطح علمي دانشجويان

o        اخذ سهميه کارآموزي

o        ارائه آخرين اولويت هاي تحقيقاتي سازمان ها و مراکز صنعتي

o        برگزاري سمينارها و کارگاه هاي آموزشي

o        اخذ پروژه هاي کاربردي از صنايع