مجله تحقیق در عملیات در کاربردهای آن (رياضي كاربردی)

 --------------------------------------------

مجله بين المللي تحقيق در عمليات

---------------------------------------------

مجله توسعه آبزی پروری