نام                :      عسكر
         

نام خانوادگي   :      صياد نيا  

تحصيلات         :               

سمت            :       مدیر حراست

شماره تماس   :       41239053
 
فاکس            :       41227904 
 
صندوق پستی :       44145 - 1447