En 1400/08/03

پیام مدیریت:

به حول و قوه الهي و با حمد و سپاس خداوند سبحان دانشگاه آزاد اسلامي واحد لاهيجان در راستاي توسعه پايدار و رشد و شكوفائي آموزش عالي جوانان مومن و معتقد و متعهد ميهن اسلامي ،به رغم افزايش هزينه ها و كاهش شهريه ها ،با عزمي راسخ و تلاشي مستمر تمهيدات لازم براي ايفاء نقش حساس و با اهميت اين دانشگاه را بگونه اي برنامه ريزي نموده تا اهداف كلان و كيفي و كمي دانشگاه آزاد اسلامي و اين واحد دانشگاهي رامحقق نمايد.محصول برنامه ريزي ها بر اساس نگرش سيستمي به مجموعه فعاليتهاي دانشگاه و طبق اطلاعات مستخرج از گزارشات مالي وآماري درون وبرون دانشگاهي بيانگر اين واقعيت مي باشد كه واحد لاهيجان با اتخاذ تصميمات مقتضي و با اعمال مديريت كارآمد و موثر نقدينگي و سرمايه در گردش ومنابع  و مصارف وجوه براساس دانش و علم چگونگي و ضرورتهاي تامين مالي و با تركيب مطلوب و استفاده بهينه از دارائيها (مصارف وجوه) و اندوخته طرح و توسعه به استناد تجزيه  وتحليل نسبتهاي مالي ضمن حفظ كنترل ،انعطاف پذيري و پيش بيني و تدارك وجوه نقد كافي در راستاي بهينه سازي ساختار و تركيب دارائيها و بدهيها و اندوخته جهت تحقق سريع اهداف الهي دانشگاه قدم برداشته و با برنامه ريزي ،گرد آوري ،بكارگيري و صرفه جويي و مصرف بهنگام و صحيح وجوه در دسترس و نتيجتاً با افزايش كارائي منابع مالي موجود و استفاده ازآن در فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي و توليد علم و فناوري و فرهنگي و عمراني و دانشجويي و كمك مالي به دانشجويان و اعطاء انواع تسهيلات مالي و رفاهي به اعضاء محترم هيات علمي و كاركنان ضمن حفظ كيفيت و گسترش كميت و امكانات و فضاي آموزشي و پژوهشي از وضعيت مالي مطلوب و رو به رشد و افزايش قدرت پرداخت به موقع بدهيها برخوردار بوده و توانسته است با توكل و به ياري خداوند رحمان و رحيم ضمن انجام مطلوب وظايف محوله با استفاده از منابع مالي و با اعمال روشهاي كنترل مديريت و با صرفه جوئيهاي ضروري در هزينه هاي اداري و خدماتي و پشتيباني موجب تجهيز دانشگاه و گسترش كميت و ارتقاء‌كيفيت خدمات آموزش عالي گرديده و همواره با تركيب و به نسبتهاي مناسب و مفيد و موثر هزينه هاي جاري و سرمايه اي بهترين نتايج حاصل از سرمايه گذاري در كليه فعاليتهاي دانشگاه را حاصل نمايد.

شرح وظایف:

1-      اقدام و نظارت بر اجراي صحيح قوانين مالياتي و بيمه اي و مقررات و آئين نامه هاي مالي كه از طرف سازمان مركزي دانشگاه تهيه ،تدوين و به   

         واحدهاي دانشگاهي ابلاغ مي شود.

2-      اقدام و نظارت بر اجراي صحيح تنظيم حسابها و دفاتر روزنامه و كل و نگهداري اسناد و مدارك مالي و محاسباتي و نگهداري حسابها و ثبت آنان در 

         رايانه و تقسيم كار بين ادارات و پرسنل تحت سر پرستي.

3-      اقدام و نظارت بر تهيه تراز نامه ماهيانه و پايان سال واحد دانشگاهي و همچنين تهيه و تنظيم كليه صورت حسابها طبق ضوابط و دستورالعملهاي

         ابلاغي از طرف سازمان مركزي دانشگاه.

4-      اقدام و نظارت در تهيه و تنظيم اسناد هزينه كليه پرداختها اعم از حقوق و دستمزد و يا ساير هزينه ها و انطباق آنها با آيين نامه ها و ضوابط ابلاغي و

         احكام صادره.

5-      اقدام و نظارت در تهيه صورت مغايرت حسابهاي بانكي براي هر حساب به صورت ماهانه و سرانجام تهيه صورت مغايرت حسابهاي بانك هنگام پايان

         سال مالي واحد.

6-      اقدام و نظارت بر وصول در آمدها و ثبت و نگهداري صحيح حساب وصولي ها و درآمدهاي واحد دانشگاهي.

7-      انطباق كليه پرداختيها با مقررات و ضوابط وآئين نامه هاي ابلاغي پس از حصول اطمينان از صحت مندرجات و مجوزهاي آن.

8-      اقدام و نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر و اوراق مالي.

9-      اقدام ونظارت به حفظ اموال واحد دانشگاهي و ثبت و نگهداري حساب اموال با احتساب ذخيره هاي استهلاك متعلقه و نگهداري دفتر اموال و پلاك

         كوبي اموال واحد دانشگاهي.

10-   نظارت و رسيدگي بر تنخواه گردان ها و پيش پرداخت ها و علي الحساب هاي پرداختي به افراد حقوقي و حقيقي ،كنترل و بررسي حساب بدهكاران و

        بستانكاران بطور مستمر و نحوي كه تضمين هاي كافي در باز پس گيري و واريز آنها لحاظ شده باشد با رعايت مقررات مالي.

11-   نظارت بر هزينه هاي واحد به نحوي كه رعايت سرفصل هاي بودجه واحدها به نحو قابل قبول انجام شود و پرداختهاي جاري مانند هزينه حقوق و

        دستمزد.

12-   نظارت و بررسي كليه پرداختها از طريق سيستم بانكي و حصول اطمينان از وجود مجوزهاي لازم.

13-   نظارت بر دريافت سپرده ها و نگهداري حساب آنها و نگهداري حساب انتظامي جهت تضمين ها و فراهم آوردن موجبات رد سپرده ها به ذينفع با رعايت

        كامل مقررات دانشگاه.

14-   نظارت و اقدام بر تنظيم حساب هاي مربوط به كليه دريافتها و درآمدهاي واحد دانشگاهي و شهريه هاي وصولي از دانشجويان و ثبت به روز از طريق

        سيستم بانكي و رعايت دستورالعملهاي مربوط به دريافت شهريه.

15-   شركت در جلسات كميسيون معاملات واحد دانشگاهي و شركت در جلسات مزايده و مناقصه و ارسال صورتجلسات به كميسيون معاملات سازمان 

        مركزي.

16-   اقدام و نظارت بر كليه امور مالي واحد دانشگاهي به نحوي كه موردي بدون مجوز انجام نشود و رعايت كامل آئين نامه ها به عمل آمده باشد.

17-   بررسي مستقل اسناد و مدارك ارائه شده جهت پرداخت يا دريافت به واحد از نظر انطباق با موارد قانوني و عملياتي و مراجعه مستقيم به فروشندگان

        كالا به منظور نظارت و كنترل صحت عمليات و اقدامات انجام شده.

18-   گزارش نارسائي هاي سيستم مالي در تمام سطوح واحد دانشگاهي از نظر تاثير كفايت كنترل هاي داخلي ،اجراي بخشنامه ها و دستورالعملها به

        معاونت اداري ومالي و رياست واحد دانشگاهي و ارسال يك نسخه از آن به سازمان مركزي.

19-   همكاري و اعمال نظارت در تهيه و تنظيم بودجه واحد دانشگاهي.

20-   همكاري ،اقدام ونظارت در امر انبار گرداني در انبارهاي واحد دانشگاهي.

21-   نظارت دقيق بر مفاد پيش نويسي احكام استخدامي از لحاظ تطبيق عنوان شغلي با عنوان پست سازماني مصوب دفتر تشكيلات سازمان مركزي و

       انطباق طرح طبقه بندي مشاغل و پست مصوب كه بار مالي دارد.

22-   انجام ساير وظايف و امور محوله در ارتباط با امور مالي واحد دانشگاهي طبق مقررات و آيين نامه هاي ابلاغي.