En 1400/08/05

 

-  شرکت در تحویل کتب ، جزوات و انتشارات واصله .

- راهنمای متصدیان فروش کتاب طبقات مادون بمنظور چیدن کتب و نشریات با توجه به موضوعات آنها و سهولت

  دسترسی به آنان .

- کنترل فاکتورهای فروش صادره و نرخهای آن و نگهداری حسابهای مربوط از نظر تطبیق با دفاتر حسابداری .

- واریز بموقع وجوه دریافت شده بابت فروش کتب و نشریات حساب جاری دانشگاه نزد بانک و ارسال قبض رسید آن به

  حسابداری پس از ثبت مراتب در   دفتر فروشگاه .

- کنترل حسابهای نقدی و جنسی فروشگاه از طریق مراجعه به فاکتورهای فورش ، دفاتر ثبت عملیات فروش و یا

   ماشینهای محاسب .

-  برقراری ارتباط با حسابداری از نظر سهولت نگهداری موجودی کتب و جزوات .

- گزارش بموقع جهت خرید کتب و جزوات بنحوی که هیچگاه فروشگاه خالی از کتابهای موردنیاز اساتید و دانشجویان

  نباشد.

- برقراری برنامه زمان بندی شده برای شمارش و انبارگردانی کتب و سایر ابزار و لوازم کار موجود در فروشگاه بصورت

  ماهیانه ، فصلی ، ششماهه یا سالیانه .

- کنترل صورتحسابها و فهرستهای مربوط به تحویل و تحول کتب و امضاء آنها پس از حصول اطمینان از صحت آنها .

- آشنائی با طرز استفاده از کپسول آتش نشانی و ملحقات آن .

- برخورد مناسب با مشتریان و خریداران کتب و نشریات و ثبت فهرست کتب مورد نیاز آنان که در فروشگاه وجود ندارد

  برای منظور نمودن در سفارشات بعدی .

-انجام سایر امور مربوط برحسب تشخیص و ارجاع مقام مافوق .