En 1400/08/03

 
----------------- مرکز رشد -------------------

 

 اساسنامه مرکز رشد

آشنایی با مرکز رشد دانشگاه

 

 مراحل استقرار در مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان 

 شیوه نامه جدید پذیرش و استقرار هسته‌ها و واحدهای فناور مراکز رشد 

 

 A1 پرسشنامه اطلاعات طرح های فناورانه (نسخه WORD، نسخه PDF)
   

A2 تدوین طرح تجاري توسط متقاضی براساس فرمت قرارداده شده در سایت پژوهشی دانشگاه  (نسخهWORD ، نسخه PDF)

 

A3 كاربرگ دوره رشد- پيش رشد (نسخه WORD ، نسخه PDF)