En 1399/05/15

به نام خدا

احتراما به اطلاع اعضای محترم هیات علمی واحد لاهیجان می رساند در راستای برگزاری هفتمین جشنواره فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی، افرادی که حائز شرایط موجود در دستورالعمل پیوست می باشند جهت تکمیل فرمهای مربوطه اقدام نموده و فایل های تکمیل شده را به همراه مستندات موردنیاز حداکثر تا پنجم شهریور ماه 1398به حوزه معاونت پژوهشی تحویل نمایند.

 

دستورالعمل

پرسشنامه

حوزه معاونت پژوهش و فناوری واحد لاهیجان