En 1399/07/08

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی واحد لاهیجان

با سلام

     احتراماً، با توجه به برگزاری مراسم هفته پژوهش در بازه زمانی 24 تا 30 آذرماه در سطح واحدهای دانشگاهی از همکاران محترم عضو هیات علمی که دارای آثار پژوهشی چشمگیر و قابل توجه هستند دعوت می شود فرم پیوست را تکمیل نموده (آثار پژوهشی مهر 94 تا مهر 97) و حداکثر تا تاریخ 4 آذرماه 97 به حوزه پژوهش و فناوری واحد تحویل نمایند تا به تفکیک  گروههای آموزشی هفت گانه (1- علوم انسانی 2- فنی و مهندسی 3- هنر ومعماری 4- کشاورزی و منابع طبیعی 5- دامپزشکی 6- علوم پایه 7- علوم پزشکی) یک پژوهشگر نمونه انتخاب و از آنان در هفته پژوهش تقدیر بعمل آید.

پرسشنامه

حوزه معاونت پژوهش و فناوری واحد لاهیجان

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی واحد لاهیجان

با سلام

     احتراماً، با توجه به برگزاری مراسم هفته پژوهش در بازه زمانی 24 تا 30 آذرماه در سطح واحدهای دانشگاهی از همکاران محترم عضو هیات علمی که دارای آثار پژوهشی چشمگیر و قابل توجه هستند دعوت می شود فرمهای پیوست را تکمیل نموده (آثار پژوهشی مهر 94 تا مهر 97) و حداکثر تا تاریخ 4 آذرماه 97 به حوزه پژوهش وفناوری واحد تحویل نمایند تا به تفکیک  گروههای آموزشی هفت گانه (1- علوم انسانی 2- فنی و مهندسی 3- هنر ومعماری 4- کشاورزی و منابع طبیعی 5- دامپزشکی 6- علوم پایه 7- علوم پزشکی) یک پژوهشگر نمونه انتخاب و از آنان در هفته پژوهش تقدیر بعمل آید.

پرسشنامه

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی واحد لاهیجان

با سلام

     احتراماً، با توجه به برگزاری مراسم هفته پژوهش در بازه زمانی 24 تا 30 آذرماه در سطح واحدهای دانشگاهی از همکاران محترم عضو هیات علمی که دارای آثار پژوهشی چشمگیر و قابل توجه هستند دعوت می شود فرمهای پیوست را تکمیل نموده (آثار پژوهشی مهر 94 تا مهر 97) و حداکثر تا تاریخ 4 آذرماه 97 به حوزه پژوهش وفناوری واحد تحویل نمایند تا به تفکیک  گروههای آموزشی هفت گانه (1- علوم انسانی 2- فنی و مهندسی 3- هنر ومعماری 4- کشاورزی و منابع طبیعی 5- دامپزشکی 6- علوم پایه 7- علوم پزشکی) یک پژوهشگر نمونه انتخاب و از آنان در هفته پژوهش تقدیر بعمل آید.

پرسشنامه