En 1399/07/08

به نام خدا

با سلام

به اطلاع کلیه اعضای هیات علمی تمام وقت می رساند که در صورتی که حائز شرایط ترفیع سالیانه می باشند با تکمیل فرم و پیوست مدارک در اسرع وقت به مدیران گروه آموزشی تحویل نمایند تا به اداره کارگزینی هیات علمی، جهت طرح در جلسه ترفیع ارسال گردد.

دکتر ترابیان

رئیس اداره کارگزینی هیات علمی

دانلود فرم 

به نام خدا

احتراما به اطلاع اعضای محترم هیات علمی واحد لاهیجان می رساند در راستای برگزاری هفتمین جشنواره فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی، افرادی که حائز شرایط موجود در دستورالعمل پیوست می باشند جهت تکمیل فرمهای مربوطه اقدام نموده و فایل های تکمیل شده را به همراه مستندات موردنیاز حداکثر تا پنجم شهریور ماه 1398به حوزه معاونت پژوهشی تحویل نمایند.

 

دستورالعمل

پرسشنامه

حوزه معاونت پژوهش و فناوری واحد لاهیجان