بیوتکنولوژی (سال 93)


 پتروگرافی (سال 93)


 مرکز تحقیقات علوم شیلاتی دکتر کیوان_ چمخاله (سال 93)


دستگاهی (سال 93)


زراعت (سال 93)


شیلات (سال 93)


 صنایع غذایی (سال 93)


 عمران (بتن) (سال 93)


 مکانیک (سال 93)


  میکروبیولوژی (سال 93)


 نقشه برداری (سال 93)