En 1400/07/28

به گزارش روابط عمومی،جلسه ای راس ساعت 10صبح روزدوشنبه مورخ 93/6/10 باموضوع راهکارهای تشکیل هسته های علمی دانشجویان شاهد و ایثارگر و افزایش فعالیتهای علمی آنان

 

باحضورریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکترکردرستمی معاون ومدیردانشجویی وهمچنین آقای حسینی رئیس محترم اداره آموزش بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان وآقای شمسی پوررئیس محترم بنیادشهیدلاهیجان تشکیل گردیدوپس ازبحث وتبادل نظروبیان سخنان ریاست محترم واحدوسایراعضاء، تصمیمهایی به شرح زیراتخاذ گردید:

  • فعال کردن هسته های علمی واستفاده ازدانشجویان ممتازشاهدوایثارگرجهت برگزاری کلاسهای تقویت بنیه علمی؛
  • تشویق فرزندان شاهدوایثارگرجهت ثبت نام دررشته های جدیدفنی؛
  • عضوگیری ازدانشجویان شاهدوایثارگردررشته های رباتیک،برنامه نویسی ومرکزتحقیقات کشاورزی وشیلات؛
  • برگزاری جلسات مستمربادانشجویان شاهدوایثارگرجهت پیگیری ورفع مشکلات آنان.

 

 روابط عمومی دانشگاه