به گزارش روابط عمومی دانشگاه، اولین مرحله تکثیر ماهی کپور معمولی در سال 93 طبق روال سالهای گذشته با کمک دانشجویان رشته شیلات دانشکده منابع طبیعی واحد لاهیجان درمرکزتحقیقات علوم شیلاتی و فنون دریایی دکترکیوان چمخاله  با موفقیت به ثمررسید، نکته قابل توجه اینکه مولدین استفاده شده دراین تکثیرازماهیان تولیدی سالهای قبل این مرکز بوده است. روند پرورش بچه ماهیان تولید شده هم اکنون دراستخر نوزادگاهی مرکز آغاز شده است. تصاویرپیوست نمایانگر انتقال لاروهای تولید شده به استخرمی باشد.

 

روابط عمومی دانشگاه