قابل توجه دانشجویان گروه آموزشی حسابداری

انتخابات اعضای انجمن های علمی، دانشجویی گروه های آموزشی حسابداری در تمامی گرایش ها و مقاطع دانشجویی در سالن حکیم زاده واقع در طبقه پنجم ساختمان علوم پایه برگزار می گردد. از تمامی دانشجویان رشته فوق درخواست می شود با داشتن کارت دانشجویی در انتخابات شرکت نمایند.