درس بررسی مقدماتی نظریه های روان درمانی در نیمسال اول 94-93 از روز یکشنبه ساعت  15:45-13:30 به روز دوشنبه ساعت 9:45-7:30 تغییر یافت.