En 1400/07/28

 

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد محیط زیست


دانشجویان کارشناسی ارشد محیط زیست ورودی بهمن 92 باید درس های آمایش سرزمین، انرژی و محیط زیست، مدیریت تنوع زیستی، مدیریت مهره داران و مناطق حفاظت شده و سمینار را در نیمسال اول 94-93 انتخاب واحد نمایند. دروس جبرانی نیز باید انتخاب واحد شود.