قابل توجه دانشجویان صنایع غذایی

 

1- دروس کنسروسازی (5734)، رتکنولوژی قند (5737) و شیمی مواد 2 (5739) با دکتر شمس ارائه شده است.

 

 2- دانشجویانی که دروس زیر را انتخاب نموده اند تغییر ساعت به شرح زیر دارند:

 

 دکتر تبری-مدیر گروه صنایع غذایی