قابل توجه دانشجویان صنایع غذایی

دانشجویان صنایع غذایی که دروس " ریاضی پیش"، "زبان تخصصی"زبان عمومی" را نگذرانده اند، حتما در این ترم انتخاب واحد نمایند.

 دانشجویان کارشناسی پیوسته (ورودی 91-90-89) که درس "عملیات صنایع غذایی"راانتخاب واحد ننموده اند؛ در زمان حذف و اضافه می توانند "درس تجزیه مواد غذایی" را انتخاب نمایند.

 دانشجویان کارشناسی پیوسته (ورودی 90 و 89) در زمان حذف و اضافه می توانند درس "کنسروسازی" را انتخاب واحد نمایند.

 توجه: در زمان حذف و اضافه دانشجویان بدهی نداشته باشند تا بتوانند دروس مورد نظر را انتخاب نمایند، انتخاب واحد در زمان حذف و اضافه فقط اینترنتی امکانپذیر است.

 

دکتر تبری(مدیر گروه صنایع غذایی)