دانشجویان صنایع غذایی (کارشناسی پیوسته)، در اسرع وقت جهت تکمیل پرونده خود "ارائه اصل مدرک موقت پیش دانشگاهی" اقدام نمایند.

 مدرک موقت پیش دانشگاهی را به مسئول آموزش آقای اقدم، ساختمان علوم پایه ط 1 انتهای سالن تحویل دهند.

 دکتر تبری (مدیر گروه صنایع غذایی)