دانشجویان کارشناسی ارشد رشته میکروبیولوژی  از روز شنبه  مورخه 14 تیر 93 نسبت به ثبت نام واحدهای ارائه شده در ترم تابستان اقدام نمایند. برای هر گونه اطلاع با گروه تماس حاصل نمایید.