به اطلاع دانشجویان میکروبیو لوژی میرساند به علت عدم رعایت پیش نیاز در نیمسال تابستان بعضی از دروس ایشان حذف گردیده است برای تصحیح مجددا به سایت برای انتخاب واحد مراجعه نمایند یا باگروه آموزشی هرچه سریعتر مراجعه نمایند.