دانشجویان شیمی که تاکنون دروس شیشه‌گری و گرافیک را پاس نکرده‌اند، برای تعیین وضعیت خود به دفتر گروه مراجعه نمایند.