En 1400/07/28

 

کلاس شیمی آلی 1 آقای رهنما روز شنبه مورخ 93/8/17 تشکیل نمی شود. کلاس جبرانی آن روز پنجشنبه مورخ 93/8/29 ساعت 15:30-13 برقرارمی باشد.