En 1400/07/28

کلاس شیمی فیزیک پیشرفته با آقای باقری نیا روز چهار شنبه مورخ 93/8/14 تشکیل نمی شود.