کلاس شیمی معدنی 2 با آقای قماش پسند روز دو شنبه مورخ  93/8/5 تشکیل نمی شود.