به اطلاع دانشجویان میکروبیو لوژی می رساند :

کلیه کلاسهای دکتر فائزی شنبه مورخ 93/8/3 تشکیل نمی گردد.