به اطلاع دانشجویان شیمی میرساند:

کلاس خوردگی فلزات دکتر سلیمانی یکشنبه مورخ 93/7/27 تشکیل نمی گردد.