دانشجویان رشته شیمی کاربردی که تمایل به عضویت در انجمن شیمی دارند برای ثبت نام به دفتر گروه مراجعه نمایند .