En 1400/08/05

 

به اطلاع دانشجویان ارشد میکروبیولوژی می رساند:

دانشجویانی که درس جبرانی میکروب محیطی دارند، کلاس مربوطه روز پنجشنبه ساعت 16:45-15:15 با آقای عیسی زاده تشکیل می گردد.