به اطلاع دانشجویان دانشکده علوم پایه میرساند : کلیه کلاس‌های دکتر صدر‌ممتاز سه‌شنبه مورخ 93/7/22 تشکیل نخواهد شد.