به اطلاع دانشجویان گرامی شیمی می رساند درس شیمی معدنی 1 به حد نصاب نرسیده است لذا برای حذف آن به دفتر گروه مراجعه نمایید.

 

   مدیر گروه

14/7/93