تمامی دانشجویان دانشکده جهت انجام انتخاب واحد می بایست بر پایه چارت رشته مربوطه اقدام نمایندورعایت پیش نیاز و پس نیاز بر عهده دانشجو خواهد بود.بدیهی است حتی در صورتیکه سیستم اجازه اخذ واحدها را بدون در تظر گرفتن پیشنیاز دروس به دانشجو بدهد واحد مربوطه توسط کارشناس آموزشی حذف و وجه مالی پرداخت شده از بین خواهد رفت.