کلاس جبرانی کارگاه الکترونیک خودرو آقای عطفی روزهای 15و16و17 شهریور ساعت  7:30 الی 12:15 و 14الی 18:45 در کارگاه الکترونیک خودرو بر گزار می گردد.