تاریخ تحویل پروژه دکتر محمدی خوش بین در تاریخ 93/06/09 بر گزار می گردد.

 

تاریخ تحویل پروژه مهندس پرویزی 93/06/10 می باشد.