دانشجویانی که با خانم دکتر عربانی کارآموزی و پروژه دارند جهت ارائه روز یکشنبه مورخ 2 شهریور ساعت 10:30 حضور داشته باشند.