تحویل پروژه آقای زمانی رودبارکی مورخ شنبه 25 مرداد 93ساعت 9صبح دردفتراساتید برگزارمیگردد.