قابل توجه دانشجویان ارشد برق

دانشجویانی که با دکتر سحاب درس سمینار در نیمسال دوم 93-92 را انتخاب نموده اند روز شنبه 18 مرداد ساعت 16در دانشکده مهندسی جهت ارائه حضور داشته باشند.