En 1400/07/25

 

قابل توجه دانشجویان آقای دکتر محمدرضا یمقانی
دانشجویانی که با ایشان پروژه و کارآموزی دارند چهارشنبه 15 مرداد ساعت 9 صبح در دانشکده فنی حضور داشته باشند.