كلاس فوق العاده (جبراني) درس سازه هاي بتن آرمه 1 با آقای ميرمويد روز يكشنبه مورخ 93/05/12 در كلاس 26 ساعت 18:45 -16:30ساختمان فني برگزار مي گردد .