قابل توجه دانشجویان مهندسی برق

 

زمان تحویل پروژه و کارآموزی آقای مهندس فلاح کاظمی روز شنبه 93/05/18 از ساعت 10-9 در دفتر اساتید فنی ومهندسی می باشد .