كليه كلاسهاي درس خانم مهندس قويدل  يكشنبه مورخ 1393/5/5 تشكيل نميگردد.

جبراني آنها بترتيب : دوشنبه مورخ 1393/5/6 همين هفته تشكيل ميگردد.


1- ساختمان داده ها :  7:30تا 9:45 و 10 تا 12:45 دركلاس 23


2- ذخيره وبازيابي اطلاعات : 14تا16:15 و 16:30 تا 18:45 دركلاس 10 

آموزش فني ومهندسي