قابل توجه دانشجويان گروه هاي مهندسي برق ومهندسي مكانيك

كلاس جبراني آقاي مهندس غلامي به شرح زير مي باشد :

درس مدار هاي الكتريكي 1 ، سه شنبه مورخ 93/4/31 ساعت 7:30 الي 12:15 و 14:00 الي 16:15 برگزار مي شود.

درس مباني مهندسي برق ، سه شنبه مورخ 93/4/31 ساعت 16:30 الي 18:45 برگزار مي شود.