قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد برق قدرت

 

 زمان تحویل و ارائه سمینار برای دانشجویانی که درس سمینار را در نیمسال دوم 93 - 92 با دکتر میرحسینی مقدم و دکتر علیزاده اخذ نموده اند، چهارشنبه 15 مردادماه می باشد.