قابل توجه دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی

دانشجویانی که به هر دلیل موفق به اخذ دروس پیش دانشگاهی نشده اند در اسرع وقت جهت آمار گیری به دفتر آموزش دانشکده فنی ومهندسی خانم مهندس آقاسیان مراجعه نمایند تا در نیمسال اول 94-93 نسبت به ارائه آن دروس اقدامات لازم صورت گیرد و لازم به ذکر است که دروس پیش دانشگاهی در نیمسالهای بعد ارائه نخواهد شد.

 

                                                               آموزش دانشکده فنی و مهندسی