En 1400/08/05

 

 

 تاریخ نهایی تحویل پروژه درس مقدمات طراحی 1با آقای افتخاری فرد روز یکشنبه 93/5/19 ساعت 9صبح در آتلیه 4 می باشد.