برنامه کلاسی دروس ارایه شده تابستان 93 به شرح زیر می باشد:

 

 مباحث ویژه در سیستمهای قدرت 2 (ادوات Facts) : یکشنبه 7.30 تا 12.15 و 14 تا 16.15

قابلیت اعتماد در سیستمهای قدرت : پنجشنبه 7.30 تا 12.15 و 14 تا 16.15

کنترل مدرن : شنبه 11.30 تا 13.45 و 14 تا 18.30