دانشجويان رشته عمران كه

درس آز مقاومت مصالح را در تابستان 93 اخذ نموده اند مي بايست روز شنبه 93/04/21ساعت 8 صبح

و دانشجوياني كه درس آزمكانيك خاك را اخذ نموده اند روز يكشنبه 93/04/22ساعت 9 صبح

براي گروه بندي به آزمايشگاه مراجعه نمايند.