قابل توجه دانشجويان محترم رشته معماري


تحويل پروژه دروس مرمت ابنيه و برداشت از بناهاي تاريخي باآقای يوسفي مورخ 93/4/21 ساعت 10:30 صبح در دانشكده فني و مهندسي مي باشد.
تحويل مدارك راس ساعت توسط نماينده كلاس صورت مي پذيرد.


گروه آموزشي معماري