En 1400/08/05

کلیه دانشجویانی که با آقای دکتر قدیمی دروس پروژه و کارآموزی در نیمسال دوم 93-92 اخذ نموده اندبرای تحویل گزارش کارآموزی و پروژه تاریخ 93/3/26 راس ساعت 10:30دفتر اساتید حضور داشته باشند.