En 1400/07/28

دانشجویان رشته مهندسی عمران که درس پروژه تخصصی در نیمسال دوم 93-1392 دارند، می بایست در یکی از روزهای 93/4/14 و 93/4/15 ساعت 13:30تا16:30 و 93/4/16 ساعت 9 تا 12 برای ارائه پروژه در دانشگاه حاضر شوند.

دانشجویان رشته مهندسی عمران که درس پروژه فولاد ،بتن ، راه و یا کارآموزی در نیمسال دوم 93-1392 دارند، می بایست حداکثر تا تاریخ 1393/4/20 پروژه و کارآموزی خود را تحویل دهند.